RU logo
  • адвокатска кантора
  • адвокат

Търговско Право

Добрият бизнес климат и сигурността, която осигурява нашето законодателство, синхронизирано с европейското, правят България привлекателна за чуждестранните инвеститори. Независимо от направлението, в което сте решили да работите, правна кантора "Йолкина и Костова" може да съдейства за успешното развитие на Вашия бизнес. Предлагаме следните услуги в областта на търговското право:


1. Консултация при избор на правно-организационна форма на търговско дружество.

2. Регистрация на търговски дружества, клонове, представителства, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел, юридически лица със специална инвестиционна цел и други.

3. Преобразуване на търговски дружества - сливане, вливане, отделяне и разделяне.

4.Абонаментно обслужване на търговски дружества.

5.Прехвърляне на дружествени дялове в търговско дружество.

6. Прехвърляне на търговско предприятие.

7.Извършване на непарична вноска в капитала на търговско дружество.

8. Получаване на необходимите административни разрешения, регистрации и лицензи в зависимост от конкретния сектор.

9.Изготвяне на търговски договори, анекси, споразумения и др.

10. Ликвидация на търговски дружества, еднолични търговци и сдружения.

11. Представителство при водене на преговори за доброволно уреждане на спорове във връзка с неизпълнение на търговски договори.Задай въпрос

България, гр. Варна
ул. "Ю.Скайлер" №1, ет.2, офис 8
Мобилен:
Skype:
Е-mail: 
+359 895 024 554
jolkina-kostova
[email protected]

карта
България, гр. Варна ул. "Ю.Скайлер" №1, ет.2, офис 8