RU logo
  • адвокатска кантора
  • адвокат
ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ

 

Пребиваването на чужди граждани на територията на Република България се регулира от Закона за чужденците в Република България, съгласно който пребиваването може да бъде:

1. краткосрочно - до 90 дни от датата на влизането в страната; срокът може да бъде продължен еднократно от службите за административен контрол на чужденците по причини от хуманитарен характер;

2. продължително - с разрешен срок до една година;

3. дългосрочно - с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление;

4. постоянно - с разрешен неопределен срок.

За да придобие статут на продължително, дългосрочно или постоянно пребиваващ в Република България, чуждестранният гражданин трябва да получи виза тип Д. Такава се издава при наличие на придвидените в закона основания и дава право на чуждестранното лице да пребивава на територията на Република България до 180 дни и да поиска издаването на разрешение за продължително или постоянно пребиваване в Република България.

 


 

Съгласно чл.24 от Закона за чужденците в Република България продължително пребиваване могат да получат чужденци, които притежават виза тип Д и: 

1. желаят да извършват работа по трудово правоотношение след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика.

2. осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването.

3. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.)

4. са чуждестранни специалисти, пребиваващи в страната по силата на международни договори, по които Република България е страна.

5. имат основание да им бъде разрешено постоянно пребиваване или са сключили брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец.

6. са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата.

7. са финансово осигурени родители на постоянно пребиваващи в страната чужденци или на български гражданин.

8. са постъпили на продължително лечение в лечебно заведение и разполагат с финансови средства за лечение и издръжка.

9. са кореспонденти на чуждестранни средства за масово осведомяване и имат акредитация в Република България.

10. са пенсионно осигурени и разполагат с достатъчно средства за издръжка в страната.

11. отменена.

12. отменена.

13. са членове на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване.

14. са родители на чужденец или са във фактическо извънбрачно съжителство с чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 22, ал.3

15. желаят да извършват дейност на свободна практика след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика в съответствие с чл. 24а.

16. желаят да извършват дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на вътрешните работи и с председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

17. са получили статут на специална закрила по чл. 25 от Закона за борба с трафика на хора.

18. са членове на семейството на български гражданин по чл. 2, ал.6


 

Разрешение за продължително пребиваване могат да получат и чужденци, които са постъпили на редовно обучение във висше учебно заведение, ученици, приети на територията на страната за обучение в средната степен на образование в рамките на програма за обмен или като стажанти без възнаграждение.


 

Чужденец, поддържал статут на продължително пребиваващ в течение на 5 години без прекъсване има право да получи разрешение за дългосрочно пребиваване за срок от 5 години. За да получи дългосрочно пребиваване чуждестранното лице не трябва да отсъства повече от 6 последователни месеца и не-повече от 10 месеца общо за целия период от 5 години. Членовете на семейството на дългосрочно пребиваващ в Република България чужденец имат право да получат разрешение за продължително пребиваване.

 


 

 


Съгласно чл.25 от Закона за чужденците в Република България, разрешение за постоянно пребиваване могат да получат чужденците:
1. от български произход.

2. пет години след сключването на граждански брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец и пребивавали законно и непрекъснато за срок 5 години на територията на страната.

3. малолетни и непълнолетни деца на постоянно пребиваващ в страната чужденец, които не са встъпили в брак.

4. родители на български гражданин, когато му осигуряват дължимата по закон издръжка, а в случаите на припознаване или осиновяване - след изтичане на 3 години от припознаването или осиновяването.

5. отменена.

6. вложили над 1 000 000 лв. или увеличили вложението си с този размер чрез придобиване на:
а) акции на български търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар;
б) облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата или от общините, с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца;
в) право на собственост върху обособена част от имуществото на българско търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
г) дялове или акции, собственост на държавата или общините в българско търговско дружество по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
д) българска интелектуална собственост - обекти на авторското право и сродните му права, защитени с патент изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн;
е) права по концесионни договори на територията на Република България;

7. вложили сумата по т. 6 в българска лицензирана кредитна институция по договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5 години.

8. вложили в капитала на българско търговско дружество, чиито акции не са търгувани на регулиран пазар, сума не по-малка от 6 000 000 лв.

9. които не са лица от български произход, родени на територията на Република България,
изгубили са българското си гражданство по изселнически спогодби или по собствено желание и желаят трайно да се установят на територията на страната.

10. които до 27 декември 1998 г. са влезли, пребивават или са родени на територията на Република България и чийто родител е сключил граждански брак с български гражданин.

11. членове на семейството на български гражданин, ако са пребивавали непрекъснато на територията на Република България през последните пет години.

12. които до 27 декември 1998 г. са влезли, пребивават и не са напускали територията на Република България или са родени на територията на Република България и не са признати за граждани на бившите съветски републики; за тази категория лица не се прилага изискването на чл. 15, ал. 1.

13. извършват дейност и са сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.


 

 

Разрешение за пребиваване в Република България, без да са налице изискванията на този закон, могат да получат чужденците, които имат заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на националната сигурност, науката, технологията, културата или спорта.


 

При поддържане на статут на постоянно пребиваващ в Република България в течение на 5 години, чужденецът може да кандидатства за българско гражданство.
Чужденец от български произход може да кандидатства за българско гражданство без да е получил разрешение за пребиваване в Република България.

 

Задай въпрос

България, гр. Варна
ул. "Ю.Скайлер" №1, ет.2, офис 8
Мобилен:
Skype:
Е-mail: 
+359 895 024 554
jolkina-kostova
[email protected]

карта
България, гр. Варна ул. "Ю.Скайлер" №1, ет.2, офис 8